Reklama
Zanim zadzwonisz (lub wyślesz maila) zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) ;-)

Numerowanie faktur

Znajdziesz w: Ustawienia, zakładka Serie numeracji.
Programem możemy wystawiać faktury (dokumenty) w różnych numeracjach. Każda z numeracji może mieć inne ustawienia i inny wzór. Program pilnuje kolejności numeracji, chronologii (aby nie wystawić faktury z mniejszym numerem niż istniejąca już faktura o większym numerze i z późniejszą datą) oraz przypomina nam o wolnych numerach, jeżeli jakaś faktura zostanie usunięta ze środka numeracji. Wszystko to odbywa się w obrębie jednej numeracji (każdej z osobna). Zależnie od ustawień numeracji, program zeruje (zaczyna od 1) numerowanie dokumentów z początkiem roku lub miesiąca.
Osobne numeracje możemy przeznaczyć dla faktury, faktury proformy (nie księgowej), wyceny, rachunku nie watowskiego. Program umożliwia skopiowanie dokumentu na nowy w innej numeracji (np. z Proformy na fakturę księgową).
Numeracji można mieć wiele np. osobne dla oddziałów firmy, usług itp. zależnie od potrzeb).

Opis pól i funkcji w ustawieniach numeracji:Zielony plus - dodawanie nowej serii numeracji.
Czerwony minus
- usuwanie numeracji. Numerację można usunąć tylko jeżeli nie ma faktur (dokumentów) wystawionych w tej numeracji.
Nazwa - nadana przez nas nazwa numeracji (nie jest nigdzie drukowana, używana w celu identyfikacji numeracji).
Wzór - wzorzec wg którego generowany jest numer faktury (dokumentu). Może zawierać dowolne znaki przeplecione specjalnymi symbolami. Musi zawierać symbol numeru faktury (jedna lub więcej liter N zależnie od tego czy chcemy mieć wiodące zera przed numerem faktury, maks. 8). Dodatkowo można użyć symbolu roku ( dla zapisu roku 2 cyfrowego, dla 4 cyfrowego) i symbolu miesiąca ( dla zapisu miesiąca jedną lub dwiema cyframi, dla zapisu zawsze dwiema cyframi). Jeżeli we wzorze podamy symbol miesiąca - numeracja automatycznie staje się miesięczną (co miesiąc rozpoczynaną od 1).
Typ - rodzaj dokumentu: Faktura VAT, Rachunek (niewatowski), Proforma (dokument nieksięgowy), Dowód sprzedaży (paragon), Kalkulacja. Typ jest używany w dokumentach i na wydrukach, pojawia się przed numerem faktury (dokumentu).
Rodzaj - informacja o zerowaniu rocznym lub miesięcznym. Ustawia się automatycznie na podstawie wzoru (jeżeli we wzorze występuje miesiąc lub automatycznie numeracja staje się miesięczną).
Ost. data - data ostatniej faktury w tej numeracje (jednocześnie najwcześniejsza możliwa data nowej faktury w tej numeracji).
Przykład - wygląd numeru faktury utworzonego z podanego wzoru. Jednocześnie numer następnej faktury w tej numeracji.
Pierwszy nr - jeżeli rozpoczynamy używanie programu w trakcie miesiąca lub roku, możemy tu podać numer z jakim będzie wystawiona pierwsza faktura (o wystawieniu pierwszego dokumentu w tej numeracji pole będzie ignorowane).
Waluta - waluta dla danej numeracji faktur (można zmieniać przy edycji faktury).
Kierunek obliczeń - czy faktura ma być liczona o cen netto czy brutto (np. do paragonów z kas fiskalnych). Ustawienie można zmieniać przy edycji faktury.
Wzór FV - typowy wzór wydruku faktury dla danej numeracji (można zmieniać przy edycji faktury).

Uwaga: Wzór i Typ faktury możemy zmieniać tylko do czasu wystawienia pierwszego dokumentu w tej numeracji.

Domyślne dane dla numeracji - informacje jakie będą kopiowane do każdej nowej faktury w tej numeracji zamiast informacji ogólnych (podawanych w Ustawienia, zakładka Dane firmy). Możemy ustawić domyślny podpis wystawcy dla wybranej numeracji, uwagi, dane teleadresowe drukowane w nagłówku faktury, numer konta i informacje o banku.